งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 1. จัดทำแผนการเรียนการสอน ตารางเรียน บัญชีวิชาเลือก ของภาควิชาในระดับปริญญาตรี 
 2. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาในระดับปริญญาตรี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกได้

 3. ควบคุมดูแลส่งเสริม กำกับติดตาม การจัดตารางเรียนตารางสอน ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควบคุมดูและการวัดผลและประเมินผล การสอบมาตรฐานวิชาชีพและการประมวลผลโครงการการจัดกิจกรรมภาคบังคับ ๔  อย่างคือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ การออกค่ายอาสาพัฒนา และกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานวิชาการ และการติดตามตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาควิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 4. จัดหา ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือของภาควิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา และเอกสารต่างๆ

 6. . ติดตามแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการ การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนแฟ้มสะสมผลงานโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษาและลงทะเบียนผลิตผลของภาควิชา ควบคุมดูแลและพัฒนาศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาบัณฑิตระดับปริญญาตรีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สะอาด เรียบร้อยทันสมัย

 8. ปกครอง ดูแลบุคลากรในภาควิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเสนอความดีความชอบของบุคลากรในภาควิชา

 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 11. ดูแลบำรุงรักษารับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย