แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายโสวัตร ประพันธมิตร
ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายมนตรี บุญภัทร์
ครู คศ.2

นายลือฤทธิ์ อาภรณ์รัตน์
ครู คศ.2