แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวประภัสสร เกตุโล
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายกฤษดา กุลโชติ
ครูอัตราจ้าง

นายจิ​รั​ช​พิ​สิษฐ์​ พรม​ล้วน
ครูผู้ช่วย