แผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวประภัสสร เกตุโล
ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นางสาวมลฌิญา แป้นสันเทียะ
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษดา กุลโชติ
ครูอัตราจ้าง