แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายเสถียร สมีแจ้ง
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางโฉมยงค์ บรรณาลัย
ครู คศ.3

นางสาวกุลชริฏา อาจเดช
ครู คศ.3

นางสาวร่มเกล้า สาลี
ครู คศ.3

นางสาวศุภลักษณ์ รัตนพันธุ์
ครู คศ.1

นางธณัฐฐา วันโพนทอง
ครู คศ.1

นางสาวจิรภา ยศปัญญา
ครูผู้ช่วย

นายอภิชิตร์ ทิพย์วงศา
ครูอัตราจ้าง

นายอภิศักดิ์ หงษ์สุด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจินดารัตน์ สวาสดิ์พงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวไข่มุก บุญวิเศษ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุรีลักษณ์ คูนาแก
ครูอัตราจ้าง