ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต

ว่าที่ ร.ต. สมรรถชัย บุญโพธิ์
ครู คศ.2

นายทศพร อินทะนิน
ครู คศ.2

นายโสวัตร ประพันธมิตร
ครู คศ.3

นางสาวร่มเกล้า สาลี
ครู คศ.3

นางสาวอรุชา คุณเจริญหิรัญ