ฝ่ายบริหาร

นายชาญชัย ภัทรพฤกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไชยวัฒน์ วงศ์สมศรี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายปริญญา คำชาย
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมจิตร ชัยบัง
รองผู้อำนวยการชำนาญการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุทิน แก้วพล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิชาการ