ฝ่ายบริหาร

นายประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมจิตร ชัยบัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทวิกานต์ ผดุงสันต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทิน แก้วพล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปริญญา คำชาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา