เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิรัชยา พิรุณโสภา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางศิรินันต์ มาตรหลุบเลา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวชนากานต์ หวานอารมณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวนัสนันท์ เวียงธรรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวปวีณา สุกรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวรัชนี นามิสา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวปรมาภรณ์ วินทะไชย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวนราภรณ์ จุมาสุง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสถาพร เพ็ญจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวพิมลพรรณ วรรณโชติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวอรอุมา พันชารี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวมัลลิกา มณีจักร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวอลิสา แฝงสะโด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ ร.ต.ธนพงษ์ อุดมศักดิ์
เจ้าหน้าฝ่ายวิชาการ