แผนกวิชาช่างยนต์

นายนพดล วรรณแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายนิมิตร โคตะยันต์
ครู คศ.1

นายฐิติ สันติทวีฤกษ์
ครู คศ.1

นายมารุต อัฒจักร
ครู คศ.1

นายนิพนธ์ โยวะ
ครูผู้ช่วย

นายจิตวัฒนาสัน เกษามา
พนักงานราชการ

นายวีรศักดิ์ หวานใจ
พนักงานราชการ

นายสมศักดิ์ ทุมสิทธิ์
พนักงานราชการ

นายทรงศักดิ์ เดชรัตน์
พนักงานราชการ

นายกมลศักดิ์ แก้วสังข์
ครูอัตราจ้าง

นายจีรศักดิ์ จันทะโสก
ครูอัตราจ้าง

นายธวัช เวียงอินทร์
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐวิทญา วงค์จำปา
ครูอัตราจ้าง