แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ว่าที่ ร.ต. สมรรถชัย บุญโพธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายทศพร อินทะนิน
ครู คศ.2

นายศิวา จรูญเพ็ญ
ครู คศ.2

นายชัยวัฒน์ โยธายุทธ
พนักงานราชการ

นางสาววตรี ขันแสง
ครูอัตราจ้าง

นายสำรวย โพธิสาย
ครูอัตราจ้าง