แผนกวิชาการบัญชี

นางปทิตตา ถามุลตรี
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางอุมาพร ใจสู้ศึก
ครู คศ.3

นางสุพรรณี จันทะเกิด
ครู คศ.3

นางสาวมะลิวัลย์ นะราธร
ครู คศ.3

นางหทัยชนก มงคลเสริม
ครู คศ.2

นางสาวธนัญญา วิมูลอาจ
ครูผู้ช่วย

นางอริสรา จันทศร
พนักงานราชการ

นางสาวศรินยา เบญจรักษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิกูล จอมคำสิงห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชระ พงษ์เภา
ครูอัตราจ้าง