ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์

นายมารุต อัฒจักร
ครู คศ.1
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์

นายทศพร อินทะนิน
ครู คศ.2

นายนพดล วรรณแก้ว
ครู คศ.2

นายวีรศักดิ์ หวานใจ
พนักงานราชการ

นายโสวัตร ประพันธมิตร
ครู คศ.3

นางสาวร่มเกล้า สาลี
ครู คศ.3

นางสาวศุภลักษณ์ รัตนพันธุ์
ครู คศ.1

นางสาวอรุชา คุณเจริญหิรัญ