ฝ่ายบริหาร

ดร.ประมวล วิลาจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทิน แก้วพล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายปริญญา คำชาย
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมจิตร ชัยบัง
รองผู้อำนวยการชำนาญการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุทิน แก้วพล
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิชาการ